Nieuws

Bijzondere kosten ook vergoed bij pleegoudervoogdij

zondag, 15 september 2013

De staatssecretaris van VWS heeft op 9 september jl. in een Kamerbrief laten weten budget beschikbaar te stellen voor de vergoeding van bijzondere kosten bij pleegoudervoogdij. Hiermee wordt een al lang bestaand knelpunt bij pleegoudervoogdij opgelost.

Pleegouders met pleegkinderen in het gedwongen kader kunnen voor bijzondere kosten een beroep doen op het budget bijzondere kosten, dat wordt beheerd door Bureau Jeugdzorg. Voor de groep pleegoudervoogden was er tot nu toe niet een dergelijk vangnet beschikbaar.

In de Jeugdwet, die momenteel voorligt bij de Tweede Kamer, is bepaald dat in een ministeriële regeling wordt voorzien in regels over de pleegvergoeding voor alle pleegouders – dus ook pleegoudervoogden – inclusief een vergoeding voor bijzondere kosten. Hierop vooruitlopend is het ministerie van VWSvoornemens om in de periode tot de nieuwe Jeugdwet een tijdelijke oplossing te creëren voor pleegoudervoogden en een bedrag toe te voegen aan de doeluitkering dat bestemd is voor speciale uitgaven die pleegoudervoogden moeten maken voor hun pleegkind. Momenteel wordt het voorstel voor de tijdelijke oplossing uitgewerkt in samenwerking met het veld. Het ministerie verwacht dat deze tijdelijke regeling per 1 januari 2014 geregeld kan zijn.

Uit de brief valt verder op te maken dat de staatssecretaris vanVWS niet voornemens is de pleegvergoeding te verhogen. De staatssecretaris heeft in 2012 in een debat in de Eerste Kamer al aangegeven dat de huidige pleegvergoeding toereikend is om de dagelijkse kosten van verzorging en opvoeding te betalen. De diverse opties die in dit kader zijn onderzocht worden in de brief toegelicht. 
Het budget bijzondere kosten in het gedwongen kader zal in zijn huidige vorm blijven bestaan zodat pleegouders die pleegkinderen in het gedwongen kader opvangen daar nog een beroep op kunnen blijven doen bij Bureau Jeugdzorg.

Meer informatie: brief aan de Kamer

Terug