Nieuws

Speciale supergewone mensen gezocht ;-)

23 oktober 2015
De William Schrikker Pleegzorg vindt het belangrijk dat pleegouders kunnen meepraten over het beleid en de organisatie. Medezeggenschap door pleegouders draagt bij aan verbetering van het...
Lees verder

Supergewone mensen gezocht

22 oktober 2015
Supergewone Mensen Gezocht is een campagne van Pleegzorg Nederland, met als doel om nieuwe pleegouders te werven. Over het wie, wat, waar, hoe, waarom, waarvoor en waartoe lees je op:...
Lees verder

Over Pleegzorg Nederland

23 september 2015
Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen. Zeven dagen in de week of af en toe een weekend of vakantie. Dat hangt af van wat het beste is voor het kind. Op de website...
Lees verder

Enquête ouders, kinderen en pleegouders.

7 maart 2015
In samenwerking met Jeugdhulp Friesland, Juzt, Lindenhout en Youké ontwikkelen PI Research en het NJi een integrale methodiek voor de pleegzorg om daarmee een kwaliteitsimpuls te geven aan de...
Lees verder

Aantal gezinshuizen neemt toe

6 maart 2015
Het aantal gezinshuizen nam de afgelopen jaren toe, van 479 in 2012 tot 587 in 2014. Dat blijkt uit onderzoek van het Gezinspiratieplein. Het aantal kinderen dat in een gezinshuis verblijft is...
Lees verder

Factsheet Pleegzorg

29 december 2014
De Factsheet Pleegzorg 2013 biedt een overzicht van de landelijke cijfers en trends in de pleegzorg. De volledige tekst van de Factsheet Pleegzorg 2013 staat op de website: www.pleegzorg.nl bij...
Lees verder

Pleegzorg in 2013 toegenomen én verbeterd

29 december 2014
De pleegzorg is in 2013 toegenomen: aan het eind van het jaar zijn 3325 nieuwe pleegouders geaccepteerd, 3000 pleegouders zijn gestopt. Deze toename van 325 pleegouders heeft er mede voor gezorgd dat...
Lees verder

Zomerkamp 2014 voor jongeren uit pleeggezinnen

24 januari 2014
De Stichting Jongeren in Pleeggezinnen (JIP) organiseert ook dit jaar weer een zomerkamp. Het zomerkamp wordt gehouden van 3 augustus tot en met vrijdag 8 augustus en is voor (pleeg)kinderen in de...
Lees verder

Pleegoudervoogdij

24 januari 2014
Informatie voor pleegouders die meer willen weten over het overnemen van de voogdij over hun pleegkind. Onderstaande brochure is bedoeld voor u als pleegouder, indien u wilt weten wat de...
Lees verder

Jeugd-GGZ in zorgverzekering

4 januari 2014
De strijd om de jeugd-GGZ in de zorgverzekering te houden is nog niet gestreden. De kansen zijn klein maar de Eerste Kamer staat wel open voor de kritiek. Voordat de Eerste kamer eind januari of...
Lees verder

Bijzondere kosten ook vergoed bij pleegoudervoogdij

15 september 2013
De staatssecretaris van VWS heeft op 9 september jl. in een Kamerbrief laten weten budget beschikbaar te stellen voor de vergoeding van bijzondere kosten bij pleegoudervoogdij. Hiermee wordt een al...
Lees verder

Verbetering positie pleegouders

23 juni 2013
Per 1 juli 2013 treedt de wet ‘Verbetering positie pleegouders’ in werking. Met deze wet wordt rechtspositie van pleegouders versterkt.Dat is goed voor u, en goed voor de jeugdzorg,...
Lees verder

Test Pleegvergoeding: vrijstelling belastingheffing bij 4 of meer pleegkinderen

2 februari 2013
Met ingang van 1 januari 2013 is de belastingwet aangepast en wordt de pleegzorgvergoeding niet meer als belastbaar inkomen beschouwd, ongeacht het aantal pleegkinderen dat in een pleeggezin...
Lees verder

Zwarte lijst voor ongeschikte pleegouders in de maak

24 november 2012
Er komt een zwarte lijst voor pleegouders van wie is vastgesteld dat zij een pleegkind geen veilige omgeving kunnen bieden. Dat meldde staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten van VWS op 26...
Lees verder

Onderzoek naar achtergronden en oorzaken uitval

4 april 2012
Er lopen weer een hoop onderzoeken waar uw medewerking voor gevraagd wordt. Op initiatief van Stichting Pleegwijze(r) wordt onderzoek gedaan naar achtergronden en oorzaken van de jaarlijks grote...
Lees verder

Landelijke beroepsvereniging voor gezinshuisouders

19 februari 2012
Professionele opvoeders die 24 uur per dag voor uithuisgeplaatste kinderen zorgen, hebben een beroepsvereniging opgericht. Present 24x7 wil haar leden steunen met informatie, advies en...
Lees verder

Onderzoek naar wennen in een pleeggezin

19 februari 2012
Op dit moment doet de Universiteit van Amsterdam samen met Stichting Alexander onderzoek naar de vraagstukken die spelen bij het wennen in pleeggezinnen en de wijze waarop de verschillende...
Lees verder

Wetsvoorstel verbetering positie pleegouders

30 december 2011
Zoals u wellicht weet, ligt er een wetsvoorstel dat betrekking heeft op de verbetering van de positie van pleegouders voor in de 1e Kamer. De inwerkingtreding van deze wet staat gepland voor...
Lees verder

Aantal kinderen in gezinshuizen sterk gestegen

22 november 2011
In Nederland wonen veel meer uithuisgeplaatste kinderen in een gezinshuis dan werd aangenomen. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht in opdracht van de Alliantie Kind in Gezin, een...
Lees verder

Liever in pleeggezin of gezinshuis dan in leefgroep

22 november 2011
Jongeren in pleeggezinnen en gezinshuizen zijn positiever over de plek waar ze wonen dan jongeren in leefgroepen. Dat blijkt uit onderzoek van Stichting Alexander.Stichting Alexander hield een...
Lees verder

Tekort allochtone pleeggezinnen

6 september 2011
AMSTERDAM -  Er is een nijpend tekort aan allochtone pleeggezinnen. Daardoor komen allochtone kinderen vaak in een omgeving terecht waarin weinig tot geen rekening wordt gehouden met hun...
Lees verder

Pleegkind soms langer bij kort-verblijfpleegouders

10 juli 2011
Pleegzorg Nederland zoekt bij een acute uithuisplaatsing naar kort-verblijfpleegouders waar een kind eventueel langer kan wonen. Dat is een nieuwe aanpak. Eerder werden kinderen bij een...
Lees verder

Enquête over de taken en functies van de (gezins)voogd en pleegzorgwerker

17 oktober 2010
De WSP heeft de POR gevraagd om mee te praten over de taken en functies van de (gezins)voogd en pleegzorgwerker. Wat zou er volgens pleegouders anders kunnen en/of moeten in de taakverdeling. Om een...
Lees verder

Voorlopig geen nieuwe PGB-regelingen

26 juni 2010
Vanaf volgende week kunnen mensen geen nieuwe persoonsgebonden budgetten (pgb) meer krijgen. Minister Klink heeft dat besluit genomen omdat het budget van de pgb's in de zorg fors is overschreden: het...
Lees verder

Pleegouder-voogdvergoeding bij uithuisplaatsing naar een AWBZ-instelling voor minderjarigen

11 april 2010
Kamervragenvan het lid Dibi (GroenLinks) aan de minister voor Jeugd en Gezin over pleegouder-voogdvergoeding bij uithuisplaatsing naar een AWBZ-instelling voor minderjarigen. (Ingezonden 17 februari...
Lees verder

Korting Pleeggezinnen bij camping De Weuste

17 februari 2010
Camping De Weuste (voorheen Camping 't Visoord) biedt ook in 2010 korting aan geregistreerde pleeggezinnen, om hen zo een fijne vakantie aan te kunnen bieden. De afgelopen jaren hebben al diverse...
Lees verder

Meer rechten en meer geld voor pleegouders

16 januari 2010
Pleegouders hebben een belangrijke rol bij de hulp aan kinderen met opgroei- en opvoedproblemen, die vaak veel hebben meegemaakt. Deze rol wordt juridisch versterkt. Hulpverleningsplannen kunnen...
Lees verder

Stapsgewijze verhoging pleegzorgvergoeding

15 januari 2010
Met ingang van 1 januari 2010 krijgen pleegouders 200 euro meer per jaar per pleegkind. Minister Rouvoet start daarmee de stapsgewijze verhoging van de pleegzorgvergoeding naar maximaal 1000 euro...
Lees verder

Pleegzorgvergoeding

11 januari 2010
De indexering voor de pleegzorgvergoeding 2010 is bekend.
Lees verder

Pleegouders niet langer gekort op uitkering

24 november 2009
06-10-2009.Volwassen pleeg- en stiefkinderen worden voor de sociale zekerheid gelijk gesteld aan volwassen eigen kinderen. Dat heeft staatssecretaris Kleinsma van Sociale zaken op 27 augustus jl....
Lees verder

SchaduwPOR

4 oktober 2009
De POR is op zoek naar mensen die deel uit willen gaan maken van een SchaduwPOR; dit is een soort digitale klankbordgroep. Als de POR uw mening mag vragen bij lopende zaken, als u weinig tijd...
Lees verder

Nieuwe POR-leden

28 juni 2009
In juni 2009 zijn er verkiezingen geweest voor een nieuwe POR. Stemgerechtigde pleegouders hebben een aantal keer post van de verkiezingscommissie van de POR en de WSP hierover ontvangen.Er hebben...
Lees verder

Pleegouderonline

24 februari 2009
Februari 2009, geopend: Dé digitale ontmoetingsplek voor pleegouders van de William Schrikker Pleegzorg 'http://www.pleegouderonline.nl'. Pleegouderonline is speciaal ontwikkeld voor pleegouders van...
Lees verder

Salaris voor pleegouders gehandicapte kinderen

15 februari 2009
Pleegouders die kinderen met ernstige gedragsstoornissen opnemen, moeten hiervoor een salaris krijgen. Als dat niet gebeurt, wordt het onmogelijk om voor deze moeilijk bemiddelbare kinderen een...
Lees verder

Pleeggezinnendag 2008 groot succes

16 oktober 2008
Op 4 oktober 2008 hadden zich ruim 350 pleeggezinnen van de WSG (bijna 2000 mensen) opgegeven voor een pleeggezinnendag in het Dolfinarium te Harderwijk. Er was inderdaad een grote...
Lees verder

Uitslag enquete

4 juli 2008
De POR heeft ruim 1000 enquêtes verstuurd naar pleegouders van de WSP. We hebben de antwoorden, op- en aanmerkingen zoveel mogelijk verwerkt. Er is, zo blijkt wel uit de enquête, veel te doen. De...
Lees verder

PGB

28 maart 2008
De POR heeft zich vele jaren druk gemaakt om het gegeven dat het PGB beheer door de WSJ veel irritatie gaf bij pleegouders. Uiteindelijk kwam er een enquête waaruit een zeer slechte score kwam en wel...
Lees verder